RADY ARCHITEKTA PRI VÝSTAVBE RODINNÉHO DOMU

Na tejto stránke sme pre Vás pripravili niekoľko rád, upozornení a tipov pri plánovaní stavby domu a výstavbe rodinného domu...

Architekt radí

TYPOVÝ ALEBO INDIVIDUÁLNY PROJEKT?

Stavba rodinného domu je investícia na dlhé roky, niekedy aj na cely život. Týka sa nielen samotného budúceho majiteľa, ale aj celej jeho rodiny.  O tom ako sa v ňom bude bývať, rozhodne  projekt.
Máte dve možnosti na výber: vybrať si z množstva tuctových, jednotvárnych katalógových projektov domov, alebo osloviť architekta.  Cenovo podhodnotené projekty katalógových domov sú vypracované všeobecne a unifikovane. Pri projektovaní pre nekonkrétny priestor nikto nebral ohľad na Vaše budúce požiadavky. Váš budúci dom bude stáť na konkrétnom pozemku, na ktorom je pohyb slnka k svetovým stranám veľmi dôležitý. Umiestnenie obývacej izby, kuchyne, izieb ale aj chodieb, či garáže a ich vzájomné funkčné vzťahy majú veľký vplyv na osadenie domu, dispozíciu domu, jeho tvar aj veľkosť, polohu domu vzhľadom k záhrade, k výhľadu, k susedom ale aj napojeniu na inžinierske siete, komunikáciu. Váš dom potrebuje základy, plot, prípadne bazén, terasy a sadové úpravy. Na návrh vyššie uvedených vecí potrebujete poznať podložie, na ktorom sa Váš pozemok nachádza.
Katalógový dom Vám neumožňuje si vybrať systémy kúrenia, chladenia, tienenia a vetrania, pretože sú vopred určené. Dtto si pri katalógovom projekte nemôžte sami podľa Vašich potrieb zvoliť veľkosti, tvary, výšky miestností, okien ,dverí, dispozičné náväznosti, vybavenosť domu...a desiatky ďalších kritérii, ktoré vcelku budú vytvárať Vaše nové harmonické bývanie. Všeobecne platí že najlacnejší projekt je ten najhorší.
Stačí sa poobzerať – výnimky takmer neexistujú.
Ak sa Vám všetky uvedené poznámky zdajú byť zbytočné a nepodstatné pre Váš budúci život, kúpte si katalógový projekt....
Pre všetkých ostatných, ktorí si svoj budúci dom a život v ňom cenia viacej, je tu lepšia možnosť – osloviť architekta.

Architekt radí

Ako vybrať architekta

Náš architektonický ateliér sa špecializuje na moderné rodinné bývanie s dôrazom na nadčasovosť domu, moderný dizajn, invenčnosť a  a uplatnenie najmodernejších stavebných technológii a materiálov.  Našim hlavným kritériom je okrem dodržiavania architektonických a výtvarných zákonitostí aj snaha dodržať všetky priania a podmienky dané klientom. Snažíme sa projektovať domy v zmysle hesla „Za malo peňazí (veľmi) veľa muziky.“Na rozdiel od konkurencie, my Vám poskytujeme aj garancie kvality, opierajúce sa nielen o dlhoročné pôsobenie v tejto činnosti, ale aj viacerými najvyššími architektonickými oceneniami našich zrealizovaných projektov...

Náš Architektonický ateliér Vám bezplatne vypracuje, podľa rozsahu Vami predpokladanej investície, ponuku s časovým a finančným plánom jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. Šetriť sa v tejto oblasti neoplatí: Čím dokonalejší projekt , tým menej problémov na stavbe. Všeobecne platí že každé Euro investované do kvalitného projektu sa Vám niekoľkonásobne zhodnotí. Náš ateliér je vždy pripravený pre Vás urobiť maximum.

AKO PREBIEHA SPOLUPRÁCA S NAŚOU FIRMOU   

- Úvodné stretnutie (zdarma)
S klientmi spolupracujeme už pri výbere parcely. Poradíme Vám, či je parcela vhodná pre výstavbu. Parcelu si nafotíme a oboznámime sa s miestnou legislatívou a regulatívmi. Ďalej s Vami preberieme možnosti parcely, infraštruktúry, možnosti použitia moderných materiálov a technológií. Zoznámime Vás s obsahom dokumentácie a postupom spolupráce. Na základe Vašich požiadaviek zostavíme balík služieb priamo na mieru a k tomu aj jasne definovanú nemennú cenu. Pred úvodnou schôdzkou, alebo výberom pozemku odporúčame prečítať naše aj iné rady.

- koncepčný návrh
Ide o predbežné bezrozmerné navrhnutie domu na základe prvotných údajov a prvé myšlienky architekta. Slúži len ako odrazový mostík k ďalším stupňom spolupráce. Obsahovo sa riešia skôr vnemové prvky a pocity než konkrétne rozmery a vzhľad. Dôraz je kladený na pocit a nápad ako skutočné technické riešenie.
 
- architektonická skica
Na základe Vašich požiadaviek a koncepčného návrhu Vám vypracujeme škicu domu. Tieto škice a 3D modely slúžia pre lepšiu vizuálnu komunikáciu s klientmi. Jedná sa stupeň spolupráce, kde je už zdôraznený detail aj mierka stavby. S klientmi v tejto fáze riešime už konkrétne požiadavky aj špeciálne priania. Budeme chcieť aby ste nám hovorili čo sa Vám páči / nepáči.
 
- architektonická štúdia
Potom začneme spracovávať štúdiu domu, čo je konečný návrh domu. Radi Vám venujeme svoj čas a trpezlivosť. Budeme vymýšľať detailne architektonické riešenie domu. Jedná sa o poslednú fázu návrhu, s presne definovaným priestorom, meradlom i funkcií.
 
- projekčné práce
Až k tejto fáze ide hlavne o prácu architekta. Tu sa naviaže na architektonickú štúdiu a začína sa pracovať na jednotlivých stupňoch projektu. V našom atelieri na rozdiel od iných atelierov aj práce na projekte stavby vykonáva architekt. Zaručená je tým kontinuita myšlienok z predchádzajúcich stupňov a dtto záruka dizajnerskeho doriešenia všetkých detailov...  Aj v tejto fáze máte 100% kontrolu nad projektom a môžete do neho kedykoľvek vstupovať. S našimi projektantmi budete môcť riešiť možnosti vykurovania, rozvodov elektriny, vodovodu, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky. Ďalej Vám projektant predloží najlepšie možnosti riešenia technologických súborov aj jednotlivých detailov stavby.

Architekt radí

POSTUP PRI KÚPE STAVEBNEJ PARCELY
Kúpa parcely je vždy prvým krokom pri stavbe nového rodinného domu. Už v tejto fáze je dobré si ujasniť, v akom type domu chceme bývať a koľko do neho chceme dať financií. Predbežné informácie o parcele možno získať na voľne dostupných stránkach katastra.

Aké je okolie parcely
Keď budete vyberať vhodnú lokalitu, uvedomte si hneď zo začiatku, že na parcele strávite veľkú časť života. Aj v priebehu rokov sa Vaše potreby budú meniť a vy budete mať rôzne požiadavky na okolie vášho domu. Môžete mať dom na samote, kde nebudete obklopení žiadnymi susedmi, alebo naopak môžete preferovať dom v satelitnom mestečku prípadne priamo niekde v obci. Nepodceňujte tiež dostupnosť hromadnej dopravy, alebo vzdialenosť dochádzky detí do školy a dochádzanie do zamestnania.

Dá sa na parcele stavať?
Pred kúpou pozemku si zistite, či sa na parcele môže stavať a ak áno, tak či je parcela určená pre zastavanie rodinnými domami. Túto informáciu môžete zistiť na príslušnom stavebnom úrade v takzvanom územnom pláne. Územný plán je mapa danej obce, kde je presne zakreslené, ktoré parcely sú určené na akú zástavbu a na ktorých sa stavať nedá vôbec. Ďalej územný plán obsahuje textovú časť, kde sú vypísané podmienky výstavby. Tými môžu byť napríklad sklon strechy, orientácia hrebeňa, uličná čiara domov, veľkosť a tvar domu,percento zastavanosti, alebo typ povolenej architektúry. Ak tieto podmienky výstavby územný plán obsahuje, je nutné ich dodržať. Zmena územného plánu je takmer nemožná a výnimky alebo zmeny sú administratívne a časovo veľmi náročné a udeľujú sa väčšinou iba pokiaľ ide o väčšie územné celky. Zistite si tiež, či sa v okolí parcely do budúcna neplánuje napríklad výstavba cesty, priemyselné zóny, alebo iné skutočnosti, ktoré by vás v budúcnosti mohli nemilo prekvapiť.

Aká je orientácia k svetovým stranám
Táto vlastnosť pozemku je často ignorovaná, avšak svojou orientáciou parcely môže dom veľa stratiť, alebo naopak získať. Orientácia parcely je predurčená príjazdovou komunikáciou. Ideálne je mať príjazdovú cestu zo severu alebo z východu tak, aby kľudová- intímna časť pozemku - záhrada, bola otočená na juh alebo na západ. Takáto expozícia parcely nám zabezpečí, že slnečné lúče budú vždy dopadať na tie miesta, kde majú. V prípade väčších parciel sa samozrejme dá vytvoriť ideálne oslnenie aj keď je príjazdová komunikácia z juhu alebo zo západu. Každý človek je ale iný a niekomu naopak môže veľmi vyhovovať, že je parcela v tieni a môže sa pred slnkom dobre schovať práve na severnej terase. Všeobecne možno tiež povedať, že ideálne sú pozemky zvažujúca sa k juhu alebo západu. Pokiaľ však Vaša parcela tieto uvedené parametre nespĺňa, neznamená to, že je pre stavbu domu nepoužiteľná. Atypické podmienky na parcele sú vždy pre architekta výzvou a vďaka ním vznikajú netypické a originálne riešenia rodinných domov.

Architekt radí

Technické vybavenie pozemku
Týmto termínom je myslená dostupnosť inžinierskych sietí. Ide predovšetkým o elektrickú sieť a vodovod. Bez týchto dvoch sietí vznikajú problémy s výstavbou. Samozrejme sú aj tieto situácie riešiteľné napríklad studňou alebo domáce elektrárňou, fotovoltaikou atď. Ďalšie siete, ktoré je vhodné mať v tesnej blízkosti parcely sú plynovodnú sieť a splašková, prípadne dažďová kanalizácia. Ak chýba kanalizácia, nejedná sa o veľký problém, v súčasnosti sa odpadové vody riešia aj žumpou alebo domové čističkou odpadových vôd so vsakovacím objektom. Bez plynu sa tiež väčšinou v pohode zaobídete. Zistite si, v akej vzdialenosti od parcely a navrhovaného domu sú tieto siete uložené. Dlhšie prípojky k objektu sú vždy celkom nákladnou položkou. Parcela by mala mať tiež dobrú prístupovú cestu, ideálne priamo na hranici parcely.

Aké sú prekážky pri výstavbe
Presvedčte sa, či pozemok nemá nejakú prekážku, ktorá by Vás mohla obmedziť pri stavbe. Ide takmer vždy o problémy, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Nižšie uvádzame najčastejšie prekážky, s ktorými sa v praxi stretávame.:
- Keď chýbajú inžinierske siete.
Všeobecne, ak je pozemok nezasieťovaný, nejedná sa o neriešiteľný problém, najdôležitejšie je pripojenie na elektrickú sieť. Hodnota nezasieťovaného pozemku je samozrejme o dosť nižšia ako takého, ktorý je vybavený kompletnou infraštruktúrou. Vždy si vybavenie inžinierskymi sieťami overte na mieste. Aj podzemné vedenie sa dajú dobre zistiť (kanalizačné poklopy, elektrostlpiky, atd.)
- Nevhodné vedenie inžinierskych sietí
Každá inžinierska sieť má svoje ochranné pásmo v ktorom sa nesmie stavať. Odborne sa tomuto pásmu hovorí odstupová vzdialenosť. Je to vzdialenosť na každú stranu pozdĺž vedenia. Obvykle sú tieto vzdialenosti od 1m do 5m. Môže sa napríklad stať, že vám skrz pozemok vedie plynové vysokotlakové vedenie, alebo elektro vedenie vysokého napätia. V tomto prípade môže byť odstupová vzdialenosť až10-20 m na každú stranu, takže vám na pozemku vznikne široký pás 20m aj viac na ktorom sa stavať nesmie a nič s tým nejde urobiť. Preto ešte pred zakúpením parcely zistite presne kadiaľ inžinierske siete vedú a aké majú odstupové vzdialenosti.

Architekt radí

Vecné bremená a majetkovoprávne vzťahy
Vecné bremená sa dajú zistiť vo výpise z katastra v liste vlastníctva. Ide napríklad okrem spomínaných inžinierskych sietí o požiarne zaťaženie časti pozemku, čo je situácia, kedy sused má svoj dom tak blízko vášho pozemku, že požiarne nebezpečný priestor z jeho stavby zasahuje až na váš pozemok. Ďalej to môžu byť práva prechodu cez parcelu,  migračné koridory zveri alebo rôzne prírodné ochranné pásma. Z majetkovoprávnych vzťahov si dávajte predovšetkým pozor na to, či proti pôvodnému vlastníkovi pozemku nie je vedená exekúcia, prípadne komu patrí príjazdová cesta a či je tento vlastník ochotný a oprávnený vám udeliť oprávnenie na pripojenie na jeho komunikáciu, alt. na príľahlé inžinierske siete...

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Aké si pripraviť podklady
Pred začatím projektovanie treba pripraviť niekoľko projektových podkladov. Ide predovšetkým o prieskumné práce ako je radónový posudok, hydrogeologický posudok prípadne iné prieskumné práce, ak to lokalita vyžaduje. Ďalej je potrebné mať geodetické zameranie parcely ideálne , včítane Inžinierskych sieti a výškopisu ( výškové pomery na parcele). S týmito podkladmi Vám radi pomôžeme.

Stupeň projektu:
Projekty možno spracovávať v rôznych stupňoch. Od jednoduchého pre stavebné povolenie až po detailný realizačný projekt. Platí podobné pravidlo ako u rozdielu medzi typovým a individuálnym projektom. Čím detailnejšie projekt je, tým viac stojí, ale tým viac Vám následne pri stavbe ušetrí. Keďže u detailného vykonávacieho projektu nemá stavebná firma šancu umelo navyšovať cenu stavby nadpráce alebo naopak práce vykonať nekvalitne.

Architekt radí

Čo sa oplatí
Zhrnutím celej tejto stránky je naša rada, investovať dostatočný čas a prostriedky do projektovej prípravy domu. Tieto investície sa Vám mnohonásobne vrátia ako pri výstavbe, tak pri budúcom živote vo Vašom vysnívanom dome.

STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, ČINNOSTI ARCHITEKTA- PROJEKTANTA...
Nižšie Vás oboznámime s tým, aké stupne projektovej dokumentácie a predprojektovej prípravy existujú, načo slúžia  a zároveň o jednotlivých službách a činnostiach architekta- projektanta, ktoré Vám náš ateliér vie zabezpečiť.

Architektonické štúdie
Štúdia je prvým a najdôležitejším krokom na ceste k vlastnému projektu rodinného domu. Architektonická štúdia rieši základné vzťahy domu voči svojim budúcim obyvateľom a pozemku. Je zhmotnením predstáv investora a ich konfrontácie s možnosťami konkrétneho priestoru, pozemku a financií. Štúdia je presne to, čo rozlišuje individuálny projekt od typového projektu. Je najdôležitejšou časťou dokumentácie, ktorá vám pomôže ušetriť veľa peňazí pri výstavbe. Na základe štúdie Vám stavebný úrad oznámi, či môžete na danej parcele stavať (súlad s územným plánom). V niekoľkých variantoch si môžete za pomocou architekta a projektanta overiť funkčnosť nového bývania ešte na papieri. Na základe štúdie vykonávame aj orientačne prepočet ceny domu. Je to prakticky jediná možnosť, ako zásadne ovplyvniť vzhľad, rozmery a dispozícii domu.

Čo obsahuje architektonická štúdia:
• Základné informácie o stavbe, veľkosti, architektonická koncepcia
• Situácia širších vzťahov domu
• Osadenie domu na pozemok
• Pôdorysy riešiace základné rozmerové, modulové a koordinačné rozmery stavby.
• Tabuľky s výpisom účelu jednotlivých miestností a ich plôch.
• Architektonické pohľady vrátane materiálového a farebného riešenia.
• Rezy stavbou
• Vizualizácie objektu

Architekt radí

Projekčná činnosť
Projekty rodinných domov sú spracovávané ako niekoľko čiastkových projektov (rôzne stupne projektov). Každý stupeň má svoj zákonom daný účel a rozsah. Nižšie sú vypísané všetky stupne projektovej dokumentácie a je vysvetlené, na čo slúži a čo obsahujú. Nie vždy je nutné spracovávať všetky uvedené stupne. Záleží na veľkosti a zložitosti projektované stavby a tiež na podmienkach stavebného konania na stavebnom úrade.

Dokumentácia pre územné konanie (DUR)
Územné konanie predchádza stavebnému konaniu (stavebné povolenie alebo ohláška stavby). Účelom územného konania je rozhodnúť, či dom, ako ho navrhol architekt, môže v danej lokalite byť postavený. Ide tu predovšetkým o posúdenie súladu navrhovanej stavby s územným plánom a napojenia stavby na infraštruktúru, čo sú predovšetkým prípojky k inžinierskym sieťam (elektro, plyn, vodovod, kanalizácia, atď) a pripojenie domu k miestnej komunikácii (dopravné riešenie, zjazd na pozemok). Územný plán môže zahŕňať veľa obmedzení od samotného charakteru domu (moderné alebo vidiecka zástavba), tvaru strechy, tvaru samotného domu alebo jeho veľkosti, farieb alebo použitých materiálov.
 Ak je pre predmetnu lokalitu schválený Územný plán, spravidla Stavebný úrad pre štandarné rodinné domy zluči územné konanie so stavebným konaním...

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) alebo ohlásenie stavby
Dokumentácia slúži pre stavebný úrad, aby mohol vydať povolenie k stavbe. Podľa vyhlášky má svoje presne dané delenie a obsah. Detailnosť spracovania dokumentácie je tiež prispôsobená tomuto účelu. Sú tu jasne čitateľné veľkosti, rozmery, materiály a účel všetkých základných konštrukcií a technológií tak, aby stavebný úrad mohol posúdiť, že dom je architektom navrhnutý podľa platných noriem a spĺňa všetky všeobecné požiadavky na výstavbu rodinných domov.
Táto dokumentácia nie je primárne určená pre samotnú výstavbu
V tejto dokumentácii nie sú riešené technické detaily a neobsahuje položkový rozpočet stavby (výkaz výmer). Pokiaľ sa podľa tejto dokumentácie rozhodnete stavať, bude nutné počas výstavby konzultovať medzi stavebnou firmou a stavebným dozorom jednotlivé detaily, prípadne čiastkové technológie.

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
Táto dokumentácia je určená pre výstavbu. Projektant pri spracovávaní tejto dokumentácie vypracuje všetky zásadné detaily stavby. Ide predovšetkým o miesta, ktoré sa musia vykonať starostlivo, ako sú atiky, ukončenie izoláciou, nadväznosť klampiarskych prvkov na stavebné konštrukcie atď. Výkresy sú pre prehľadnosť spracované vo väčšom meritku a obsahujú veľké množstvo informácií.
Veľmi dôležitou následnou časťou je položkovitý rozpočet (výkaz výmer). Ten je spracovaný v dvoch verziách. Slepý rozpočet, kde nie sú uvedené ceny, slúži pre výberové konanie na stavebnú firmu ako podklad pre cenovú ponuku. Ostrý rozpočet je s cenami a slúži ako podklad len investorovi.
Stavebná firma pri výberovom konaní vezme projekt a slepý rozpočet a na základe svojich technologických postupov vyhotoví svoj ostrý rozpočet s cenami, ktorý slúži ako cenová ponuka. Následne sa podľa tejto dokumentácie dom postaví.

Návrhy interiérov
Tak, ako dokážeme vymyslieť zaujímavý dom, tak dokážeme navrhnúť aj zaujímavý a funkčný interiér. Disponujeme veľkou databázou výrobcov vybavenia pre bývanie a ich katalógov. Vďaka tomu máme dobrý prehľad o nových trendoch v bývaní. Štandardne pre klientov spracovávame návrhy v nasledujúcich krokoch: Návrh interiéru obsahuje vizualizácie a pôdorysy obytných miestností a kúpeľní.
V Projekt interiéru sú tieto miestnosti detailne rozkreslené tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre následné prevedenie interiéru. Sú tu definované jednotlivé materiály a výrobky a ak sa tu vyskytuje atypický nábytok, je nakreslený tak, aby bolo zrejmé, ako sa má vyrobiť.
Vhodný návh interiéru dotvorí celý dom a spojí exteriér s interiérom v jeden harmonický celok.

Architekt radí

Autorský dozor  

Autorský dozor je vykonávaný autorom architektonického návrhu a projektu. Ten dohliada na to, aby stavba prebiehala podľa projektu, aby bol zachovaný architektonický ráz budovy a správne urobené jednotlivé riešenia.

MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V DOME

-  drevostavba
     V súčasnej dobe sú drevostavby stále populárnejšie. Na trhu je veľa rôznych technológií. Technológia by sa dali rozdeliť do niekoľkých základných skupín (aj keď ich je na trhu oveľa viac). Sú to masívne drevokonštrukcie - predovšetkým zrubové stavby, ďalej klasické skeletovej konštrukcie, ktoré sa po jednotlivých prvkoch montujú na stavbe a potom panelové systémy, kedy sa na stavenisko dovážajú veľké už vopred zmontované časti stavby. Celkovo sa dá povedať, že technológia drevostavieb sa v posledných rokoch veľmi rýchlo vyvíja. Drevo je opatrené impregnáciou proti hubám a drevokaznému hmyzu, takže sa výrazne predlžuje jeho životnosť. Pozrite sa na ukážky našich projektov drevostavieb.
• Výhodou drevostavieb je ich veľmi rýchle prevedenie. Pri montáži odpadá mokrý proces výstavby (práca s betónom a maltou). Musí sa len vytvoriť betónové základy a potom ich prevedenie hrubej stavby otázkou niekoľkých málo týždňov.
• Nevýhodou drevostavieb je ich spravidla vyššia obstarávacia cena oproti stavbám murovaným, kratšia životnosť a nižšia zostatková hodnota....

-  murovaný dom
    Predstavuje tradičný spôsob výstavby. Používanie tehál je v našich podmienkach po stáročia preverený spôsob výstavby. V dnešnej dobe sa už nepoužívajú klasické plné tehly (až na výnimočné prípady). Moderné tehlové systémy sú zostavené z rôzne veľkých tehlových tvaroviek, ktoré sú dierované. Vzduchovej medzery prispievajú k lepším tepelnoizolačným vlastnostiam materiálu. V poslednej dobe sa u rôznych výrobcov objavili tehlové tvarovky, ktoré majú vzduchové medzery vyplnené minerálnou vatou alebo polystyrénom. Takéto tehly už nie je nutné ďalej zatepľovať. Ďalšie pomerne novou technológiou pri výstavbe tehlového muriva je použitie PUR peny namiesto klasickej malty. Týmto sa výrazne zrýchli výstavba a odpadá mokrý proces murovania. Dá sa tiež použiť špeciálne tenkovrstvová malta, ktorá spája výhody vyššej pevnosti muriva než v prípade použitia PUR peny a tiež vďaka minimálnej hrúbke vrstvy malty sú eliminované tepelné mosty vznikajúce murovaním na klasickú hrubovrstvovej maltu. Výhodou murovaných stavieb je priaznivá cena, tradičné prevedenie, požiarna odolnosť a trvanlivosť.
• Nevýhodou je dlhšia doba výstavby a nutnosť použitia mokrého procesu výstavby (minimálne u stropov).
ďalšie možnosti:
Na trhu je množstvo rôznych stavebných materiálov, z ktorých je možné postaviť dom. Nižšie sú uvedené niektoré z nich

Architekt radí

• plynosilikát
  Najznámejším zástupcom sú výrobky Ytong. Vyznačujú sa rýchlym jednoduchým spracovaním (dobre sa dajú rezať) a presnosťou. Je to ideálny materiál pre vnútorné priečky. Dá sa z neho postaviť aj celý dom, tento materiál však nie je veľmi únosný a nie je vôbec odolný proti poveternostným vplyvom (nevhodné nechať rozostavanú mokrú stavbu premrznúť cez zimu)
• Vápennopieskové tehly
  sú veľmi únosné a pevné. Ako hutný materiál majú veľmi dobrú tepelnú akumuláciu. Ako tvrdý materiál sa horšie napríklad prirezavajú. Celkovo veľmi zaujímavá alternatíva, ak nechcete použiť klasické tehlové systémy.
• Betón
  veľmi únosný, pevný a tvrdý materiál. Ako pohľadový betón ide o veľmi módny povrch. Betónové konštrukcie sa dajú tvarovať do akýchkoľvek tvarov a majú takmer neobmedzenú únosnosť (vystužený železobetón).
Na trhu samozrejme existuje množstvo iných technológií a materiálov, ktoré sú však menej používané ako tie, ktoré tu uvádzame. S výberom vhodného materiálu Vám radi pomôžeme.

Architekt radí

Zdroje vykurovania a technológie
    Moderná technológia prináša veľa možností ako dom vykurovať. Opäť sme tu s našim tímom projektantov a architektov vybrali tie najpoužívanejšie technológie, ku ktorým tu nájdete základné informácie.
• Plynové kotly - Sú stále najpoužívanejším spôsobom vykurovania. Plyn patrí k lacnejším zdrojom vykurovania a aj obstarávacie náklady na kotol a príslušenstvo patrí k lacným záležitostiam. V súčasnej dobe sa často používajú takzvané kondenzačné kotly, ktoré majú veľmi vysokú účinnosť.
• Elektrokotly - sú drahším spôsobom vykurovania ako u plynových kotlov, uplatňujú sa predovšetkým tam, kde sa nedá pripojiť na plynovod.
• Solárne panely - slúži predovšetkým na ohrev teplej úžitkovej vody. Sú brané ako doplnkové zdroje tepla.
• Fotovoltaické panely - Sú panely na výrobu elektriny. V prípade dostatočného množstva týchto panelov je možné využívať ako malú domácu elektráreň bez nutnosti pripojenia na elektrickú sieť. Táto technológia je však veľmi nákladná.
• Tepelné čerpadlá - Rozoznávame niekoľko základných typov od jednoduchých vzduch –vzduch, vzduch - voda, až po drahé čerpadlá zem - voda. Jedná sa o pomerne výkonnú technológiu, ktorá dokáže usporiť veľkú časť nákladov na vykurovanie.
• Kotly na peletky, biomasu - Sú moderným a ekologickým zdrojom vykurovania. Prevádzkovo vychádzajú tieto zdroje ako jedny z najlacnejších. Nevýhodou sú však vyššie obstarávacie náklady a priestorová náročnosť kvôli väčším zásobníkom paliva.
Možností je na trhu naozaj veľa a neustále prichádzajú nové technológie. Spolupracujeme s expertmi v tomto odvetví a sme preto schopní Vám s týmto riešením odborne pomôcť.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ DOMU
 
Nízkoenergetické domy
    Nízkoenergetickým domom rozumieme budovu pre bežné účely s obzvlášť nízkou spotrebou energie - nízkou v porovnaní s dnes bežnou mernou spotrebou energie na vytápanie, ktorá je medzi 75-180 kWh/ (m²a). Ako „nízka“ je pritom označovaná merná spotreba energie na vytápanie medzi 5 a 50 kWh/ (m²a). Domy, ktoré potrebujú ešte menej energie patria do kategórie quazi – „nulové domy“.
Základné zásady návrhu nízkoenergetických budov sú definované správnym tvarovým a dispozičným riešením objektu v danej lokalite. Orientovanie obytných častí objektu by malo byť smerom na juh, aby sa využívalo čo najviac energetických ziskov zo slnka. Dôležitým krokom je úvaha o konštrukcii domu, o parametroch stien a strechy. Obalové konštrukcie objektu by mali mať vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a konštrukčné detaily stavby by nemali vytvárať tepelné mosty R = 5 m2 K W-1 a viac. Taktiež nezanedbateľnou skutočnosťou je výber kvalitných okien s dokonalým tienením.
Koncepcia takéhoto typu domu vychádza z myšlienok využívania všetkých dostupných zdrojov z okolia domu. Medzi technické zariadenia v dome môžeme zaradiť tepelné čerpadlo, konvekčné kúrenie, rekuperácia tepla, solárne články a krb. Veľmi dôležitým faktorom je ich spoločne projektovanie, ktoré musí byť zosúladený do navzájom prepojeného celku.

Architekt radí

Zásady a pravidlá nízkoenergetických domov
Základné zásady a pravidlá na výstavbu nízkoenergetických domov:
- Tvar a poloha domu a usporiadanie obytných miestností majú veľký podiel na spotrebe tepla (orientácia domu nasvetové strany)
- Hrúbka izolácie nízkoenergetického domu musí zabezpečovať, aby súčiniteľ prestupu tepla obalovej konštrukcie bol k – 0,15 W/(m²K):
- okenné konštrukcie: U 1,1 W/(m²K)
- strecha: k- 0,15 W/(m²K)
- podlaha: k – 0,20 W/(m²K)
-  Zároveň je potrebné vyhnúť sa tepelným mostom.
- Je potrebné využiť slnečné žiarenie spolu so zaistením tepelnej akumulácie (masívne konštrukcie, veľké okná ak je ich energetická priaznivá bilancia),
- Stavať vzduchotesne – dom musí mať zabezpečenú ochranu proti prúdeniu vzduchu a vetranie pomocou mechanického vetrania,
- Pri krytí zbytkového tepla je potrebné využiť obnoviteľné zdroje (solar, tepelné čerpadlo spolu s malým množstvom paliva – krb),
- Je potrebné realizovať vykurovacie systémy s nízkoteplotným médiom, to platí pre distribúciu tepla i pre jeho prípravu. Zároveň sa projektujú krátke prívodné a spätné vedenia,
- V domácnosti je potrebné využívať úsporné spotrebiče.

Technológie nízkoenergetických domov

Nízkoenergetické a špeciálne pasívne domy nečerpajú svoju výhodu len z lokality či slnka. Pre reálnu úsporu peňazí je potrebné investovať prostriedky do špeciálnych technológií, ktoré vytvárajú synergický efekt a tak skutočný úžitok. Ide najmä o kontrolované vetranie, čerpadlá a slnečné kolektory.

Architekt radí

Pasívny dom
Špecifickú podskupinu nízkoenergetických domov tvoria pasívne domy, ktorých ročná merná spotreba tepla na vytápanie nepresahujúcu 15 kWh/(m²a). Tento parameter však nie je jedinou požiadavkou ako sa to niekedy nesprávne interpretuje. Veľmi prísny parameter je neprievzdušnosť budovy (hodnota n50= 0.6 h-1). Súčasne nesmie v týchto budovách celkové množstvo primárnej energie spojenej s prevádzkou budovy (vykurovanie, ohrev vody a elektrickej energie pre spotrebiče a osvetlenie) prekračovať hodnotu 120kWh/ (m²a). Pasívny dom je svojou koncepciou dimenzovaný tak, že k pokrytiu tepelnej spotreby postačujú pasívne energetické zdroje. K nim patrí vyžarované slnečné teplo, vyžarovanie tepla spotrebičmi a obyvateľmi domu. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si vystačí sama bez aktívneho kúrenia. ). Za samozrejmosť sa považuje absencia klimatizácie - pasívny dom musí zabezpečenie letnej tepelnej pohody zvládnuť aj bez nej. Požiadavka na nízku tepelnú stratu vyplýva z toho, že pasívny dom spravidla nemá konvenčné vykurovanie. Dodávku tepla zabezpečuje vetrací systém - ten ho však pri dodržaní požiadaviek na komfort dokáže dodávať len v obmedzenom množstve.  Niekedy však vetranie doplníme o cirkulačný režim či využijeme temperované stropy alebo steny - stále však ide o riešenia, ktoré by zle postavený (slabo izolovaný či netesný) dom nedokázali vykúriť. S požadovanou kvalitou preto  súvisia ďalšie kritériá - tesnosť domu (meria sa tzv. blower-door-testom - výsledok by nemal prekročiť 0,6) a realizácia bez tepelných mostov (ich prítomnosť nám odhalí IR kamera).  
Že pasívne domy nemusia vždy vyzerať ako obyčajné kocky bez nápadov, sa môžete presvedčiť aj na  našich príkladoch pasívnych stavieb.. Po splnení týchto podmienok postačí len jeden miniatúrny priamotop, ktorý v zimne občas pustíte a toť všetko. Odmenou za voľbu pasívneho domu a vyšších investícií Vám budú minimálne prevádzkové náklady a zdravé prostredie.

Architekt radí

Nulový dom
Nulový dom je taký dom, ktorého potreba tepla pre vykurovanie sa blíži nule, konkrétne je menšia ako 5 kWh / m2. Je teda ešte menej náročný na energie ako nízkoenergetický a pasívny dom. Dôležitá je tepelná izolácia, ale využitím moderných technológií - napríklad fotovoltaických panelov, ktoré vyrába energiu. Nevyhnutným predpokladom nulových domov je tiež jeho správna orientácia, klimatické podmienky a tvar domu. Ak solárne panely vyrobia viac energie, než nulový dom spotrebuje, býva označovaný ako aktívny čiže plusový dom. Nulové domy si predovšetkým v lete vyrobí nadbytok energie zo solárneho žiarenia. Tepelnú energiu možno uchovávať v akumulačných zásobníkoch a v zime ju potom spotrebovávať.. Nulové domy k svojej prevádzke potrebujú nákladné moderné technológie. V našich podmienkach to nie je ľahké dosiahnuť. Nulové domy sa v súčasnosti vzhľadom k svojej technologickej a finančnej náročnosti stavajú predovšetkým ako experimentálne stavby.

KEĎ JE PROJEKT HOTOVÝ
 
Ako vybrať stavebnú firmu
Hlavným predpokladom pre hladký priebeh výstavby je samozrejme kvalitne spracovaný projekt. Ak máte spracovaný vykonávací projekt s rozpočtom, sú dané jasné podmienky, čo a ako sa má postaviť. Vykonávacie projekt spoločne so slepým rozpočtom odovzdáte stavebnej firme. Tá si projekt prekontroluje a na základe položkového slepého rozpočtu vypracuje svoj rozpočet ostrý, kde budú všetky ceny v daných položkách. Táto cena je potom konečná a v rámci rozsahu projektu by sa nemala navyšovať. Firma si do ceny započíta všetky nepriame a prevádzkové náklady, ako je likvidácia odpadov, presun hmôt, marže, atď. Vhodné je následne do zmluvy o dielo so stavebnou firmou uviesť formuláciu, že stavebná firma skontrolovala projekt, ktorý zistila bez nedostatkov a jej cenová ponuka s rozpočtom na dom je konečná a v rámci rozsahu projektu nebudú vznikať „práce naviac“ Pri výbere firmy sa takisto pýtajte na referencie a osobne si ich overte na mieste .Množstvo firiem pracuje poctivo a dobre, ale môže sa stať, že narazíte na firmu, ktorá Vám od podpisu zmluvy bude robiť len problémy. Preto sú referencie snáď tým najdôležitejším parametrom pri výbere stavebnej firmy.

Čo robí stavebný dozor
Stavebný dozor je prostredníkom medzi Vami a stavebnou firmou. Musí sa jednať o autorizovanú osobu s okrúhlou pečiatkou. Stavebný dozor kontroluje priebeh stavby, správnosť použitých technológií, časový plán a celkovo kvalitu stavby. Stavebný dozor by mal byť nezávislý a nemal by mať väzby na stavebnú firmu. Bude to osoba, ktorá bude stáť na vašej strane a bude vám radiť v technických veciach.

Načo slúži autorský dozor
Je dozor nás ako autorov architektonického a technického riešenia. Dohliadame na to, aby sa dom vykonával presne podľa projektu.

Architekt radí

* pozn. : ilustračné foto v prílohe sú výhradne  autorské návrhy z dielne Ing.arch. Jána Mihalova...